Общи условия

Този уеб-сайт е собственост на ДСБ Русе.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на  ДСБ Русе с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате, да предавате, да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на Пресцентъра на ДСБ Русе и връзки с обществеността на ДСБ Русе.

Връзки с други сайтове

ДСБ Русе не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Гарантиранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни

ДСБ Русе се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.

Отговорност

ДСБ Русе поддържа новини и актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. ДСБ Русе не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Д СБ Русе не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информация, съдържаща се в сайта е по инициатива,  за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - ДСБ Русе, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

ДСБ Русе не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уеб-сайт.

Сигурност

 

Уверяваме Ви, че сме взели технически и организационни мерки, за да защитим предоставяните от Вас лични данни от загуба, унищожаване, манипулация и неправомерен достъп. Всички наши служители и участващите в обработката на данни трети лица са задължени да спазват Закона за защита на личните данни и разпоредбите за поверителност на личните данни.

 

Връзки към други Интернет сайтове

 

Настоящата политика за защитата на личните данни се отнася за сайтовa, собственост на dsbruse.eu и никой друг. Страниците и сайтовете, собственост на dsbruse.eu, може да съдържат връзки към други уеб сайтове или доставчици на услуги, които нямат политика за опазване на личните данни на своите потребителити и клиенти.

 

Изменения по настояшата политика за защита на личните данни

 

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в текущата страница . Ръководството на dsbruse.eu си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на закона за защита на личните данни на Република България.

 

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на e-mail : info@dsbruse.eu